Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

2-1 NAJŠIRŠA SOLIDARNOST

Javno zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo, znanost, kultura in šport; povečanje % BDP za večjo kakovost teh sektorjev (primerjalno na % BDP najbolj razvitih držav).

Zavzemamo se za učinkovit, kakovosten in vsem državljanom dostopen sistem JAVNEGA ZDRAVSTVA. Ohraniti je potrebno javne zdravstvene zavode in zdravstvene domove. Zasebno delo v zdravstveni mreži ne sme biti pravilo, temveč izjema, in sicer le tam, kjer ni mogoče zagotoviti javne službe (več v 2-2).

Zavzemamo se za uveljavitev delnega (po)plačila mladim staršem za socialno reprodukcijo iz naslova domačega dela – vse, kar je vezano na gospodinjstvo, vzgojo otrok in skrb staršev zanje. Prav tako je potrebno vzpostaviti pravično, vsem ljudem dostopno stanovanjsko politiko, ki obsega zagotovitev stanovanja za vsakogar (upoštevaje ugodne finančno-investicijske, vzdrževalne, urbanistične, gradbene, sanitarno-higienske in socialno-bivanjske kriterije oz. pogoje), ustanavljanje stanovanjskih zadrug in drugih načinov ugodnega dostopa do stanovanj za mlade in druge socialno ranljive skupine ljudi. Smo za popolno odpravo deložacij in (socialnega) brezdomstva.

Zavzemamo se za razvijanje kakovostne, vsem dostopne mreže JAVNIH VRTCEV.

Poudarjamo pravico do enakih možnosti za ŠOLANJE, ki mora ostati brezplačno, vključno z zagotavljanjem učbenikov vsem učencem v osnovni šoli, tudi tistim, ki potrebujejo prilagojena gradiva. Smo proti uvajanju novih zasebnih osnovnih in srednjih šol s koncesijo, razen v primerih, ko ni zagotovljenih dovolj mest v obstoječih osnovnih šolah. Sicer pa se morajo zasebne šole financirati v celoti s prispevki staršev. Zahtevamo povrnitev sistema šolanja v naravi v stanje pred krizo, ko so se je lahko udeležili vsi otroci z minimalnim prispevkom staršev. Potrebno je preučiti možnost za večjo vključenost otrok iz socialno ogroženih družin v letovanja, da se jim zagotovi vsaj eno brezplačno letovanje na leto.

Že v osnovni šoli je potrebno sprejemati vsebine, ki bodo v največji meri razvijale zdrave osebnosti. Otroci bodo poleg osnovnega pridobljenega znanja pridobivali tudi prave vrednote, zaradi katerih bodo pripravljeni pomagati drug drugemu in starejšim generacijam. Pri tem mislimo tudi na zdrav slog življenja, ki vključuje tudi več gibanja in način prehrane. Prekiniti je potrebno s pristopom, ki že v osnovni šoli vzpodbuja tekmovalnost in ustvarja elitizem.

V Združeni levici – Demokratični stranki dela (ZL-DSD) se zavzemamo za ohranitev spomina na OF in na partizanstvo, zato zagovarjamo povrnitev tematike vezane na OF in NOB v učne programe slovenskih šol.

Zagovarjamo enakomeren (policentričen) razvoj na področju izobraževanja. Šolanje in kakovost šolanja ne smeta biti odvisna od območja, v katerem družina z otroki živi – potrebno je odpraviti razlike med mestom in podeželjem. Podpiramo uvajanje drugega tujega jezika, ki mora postati obvezen predmet v vseh slovenskih osnovnih šolah. Slovenija je podpisnica vseh mednarodnih dokumentov, ki soglašajo z večjim vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v redni šolski sistem. Pričakujemo, da se v okviru šolske reforme to začne tudi zares in dokončno izvajati.

Prizadevamo si za večjo veljavo poklicnega izobraževanja predvsem v poklicih, ki jih primanjkuje. Zavzemamo se za uvedbo vnovičnega sistema vajeništva.

Zagovarjamo avtonomno javno visoko šolstvo s poudarkom na kakovosti univerz in visokih šol. Zavzemamo se za validacijo bolonjske reforme in za povečanje udeležbe študentov pri upravljanju sistema in oblikovanju študijskih programov.

Poleg izobraževanja v rednih oblikah je treba vsem ponuditi tudi različne dopolnilne oblike izobraževanja – vseživljenjsko izobraževanje – za invalide, osebe s posebnimi potrebami in starejše ljudi, ki si želijo na ta način izboljšati življenje ali pridobiti delo. Nevladnim organizacijam, ki v okviru svojih dejavnosti zagotavljajo različno izobraževanje, pa je treba zagotoviti primeren delež sredstev.

Zagovarjamo sistemsko ureditev računalniškega opismenjevanja, od predšolske stopnje do osnovne šole. Prekomerna in nenadzorovana uporaba interneta, družabnih omrežjih ipd. ima namreč negativne posledice na celosten razvoj otroka. Posledice se kažejo pri vse večjem številu otrok, ki imajo težave s koncentracijo, ki so odtujeni, opuščajo skupinske igre, pri čemer ni treba posebej poudarjati, kako se je zmanjšala pismenost in poslabšala bralna kultura.

Razmere na področju ZNANOSTI (raziskovalno-razvojne politike, inovativne dejavnosti in razvoj novih tehnologij) ter šolskega sistema na vseh ravneh izobraževanja po celotni vertikali (od predšolske vzgoje do univerze) so vse bolj negativne. Okrnjeno je tako posodabljanje obstoječih, kot uvajanje novih izobraževalnih programov in tehnologij. Vse to se odraža na kakovosti izobraževalnega sistema nasploh, hkrati pa se vedno znova pojavljajo zahteve po zmanjšanju deleža BDP za področje storitev javnega sektorja.

Zavedamo se pomena KULTURE za narodno identiteto in ohranjanje kulturne dediščine. Zato je področju kulture treba zagotoviti več sredstev za dostojno delovanje (najbolj so ogroženi samostojni delavci v kulturi) vseh vključenih. Smo proti aktualnemu razumevanju “kulture” kot neprestanega oglaševanja, ki skuša minimalizirati racionalno in zrelo odločanje. Gre za kulturo, ki na strukturni ravni vzpodbuja zasvojenost, ne-solidarnost in anti-intelektualizem.

Zavzemamo se za strožjo MEDIJSKO zakonodajo, ki omejuje vsebino in količino oglaševanja v medijih, na javnih prostorih in zasebnih površinah, ki so vidne z javnih površin in za prepoved oglaševanja z elementi psihološke manipulacije. Zagovarjamo pa vpeljavo vrednot solidarnosti in sonaravnega razvoja na področjih umetnosti, kulture, vzgoje in izobraževanja (več v 2-7).

Na področju ŠPORTA IN REKREACIJE zagovarjamo usklajen in enakomeren razvoj vrhunskega in rekreacijskega športa. Zavzemamo se za še večjo veljavo in dostopnost rekreacijskega športa za vse v okviru javnega sektorja.