Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

ČIGAV FEVD JE ZDRAVSTVO?

ČIGAV FEVD JE ZDRAVSTVO?

V zadnjem letu se je v slovenskem prostoru zaostrila retorika med zagovorniki neoliberalnega pristopa preoblikovanja javnega zdravstvenega sistema, ki ga na eni strani predstavljajo predvsem vodstva zdravniških organizacij v povezavi s kapitalskimi interesi zavarovalniških lobijev in proizvajalci oziroma dobavitelji zdravil in medicinske opreme ter nekatere parlamentarne stranke, na drugi strani pa zagovorniki javnega interesa, ki v imenu večinskega prebivalstva zagovarjajo izboljšanje in nadgraditev javnega zdravstvenega sistema, ki mora tudi v bodoče v še večji meri temeljiti na solidarnosti, univerzalnosti in pravičnosti ter dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev.

V Koaliciji za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstvenega sistema, v kateri sodeluje že več kot 20 civilnih skupin, nevladnih organizacij s številnim članstvom in mnogimi posamezniki je za potrditev temeljnih načel delovanja slovenskega zdravstvenega sistema v zadnjih nekaj mesecih zbranih že okoli 15 000 podpisov Peticije. Lahko pa voljo prebivalstva dokažemo s skoraj 100.000 zbranimi podpisi, ki smo jih civilna gibanja in nevladne organizacije pridobile v zadnjem obdobju, ob napovedovanju zdravstvene reforme.

V Koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema smo še eno potrditev pravilnosti svoje zavezanosti varovanju javnega interesa prepoznali v stališčih Svetovne zdravstvene organizacije, ki so kot vodilo zapisana tudi v Analizi slovenskega zdravstvenega sistema ob pripravi Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025-SKUPAJ ZA DRUŽBO ZDRAVJA.

Slovenija je kot članica EU dolžna spoštovati skupna stališča in usmeritve in med njimi velja poudariti, »da je zdravje prepoznano kot vrednota, pravica do socialne varnosti in varovanja zdravja in je temeljna pravica posameznika. Univerzalnost, dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva, enakost in solidarnost ostajajo poglavitne vrednote zdravstvenih sistemov v EU. Zdravje ni blago! Ne glede na stroške in ceno zdravstvenih storitev ne sme biti odvisno od kupne moči ljudi. Vlaganja v zdravje ni strošek, temveč naložba v prihodnost, saj boljše posameznikovo zdravje prispeva k gospodarski blaginji in socialni koheziji v smislu večje produktivnosti, ponudbe delovne sile in javne porabe.«

WEB-3775_20160126_113657

Iz tiskovne konference Koalicije za ohranitev javnega zdravstva. Avtor: DSD (GR)

Koalicija ocenjuje, da je resolucija strateški dokument, ki postavlja temelje za nadaljnji razvoj solidarnega, pravičnega ter dostopnega javnega zdravstvenega sistema in je primeren za pripravo zakonov in drugih izvedbenih dokumentov. Podpiramo usmeritve resolucije na področju vse štirih prednostnih področij. Še posebej pa izpostavljamo krepitev primarnega zdravstvenega varstva, oblikovanje mreže vseh dejavnosti na vseh treh ravneh, vzpostavitev integriranega sistema dolgotrajne oskrbe in pravično, solidarno ter vzdržno financiranje s povečanim deležem (najmanj 85%) obveznega zdravstvenega zavarovanja, z enakomerno in pravično obremenitvijo vseh prihodkov zavarovancev.

Ne preseneča nas odklonilno stališče vodstev zdravniških organizacij do Resolucije, saj se le-ta ob sicer deklarativnem zavzemanju za javni zdravstveni sistem, nikoli ne zavzamejo za krepitev solidarnosti pri finansiranju, temveč podpirajo zasebne zavarovalnice in zasebno izvajanje zdravstvenega varstva. Ponavljajoča se značilnost vseh predlogov, ki jih oblikujejo ali podpirajo zdravniške organizacije, je povečanje deleža zasebnega plačevanja zdravstvenih storitev – bodisi iz žepa ali preko zasebnih zavarovanj. Mnogi državljani tega ne bodo zmogli, zato bi zanje uresničitev takih predlogov pomenila otežen ali celo onemogočen dostop do nujno potrebnih zdravstvenih storitev.

Profitno izvajanje zdravstvenega sistema bi zdravstveno dejavnost nedvomno podražilo, zbrani denar pa bi se skozi dobičke pretakal v druge namene. Zato posebej opozarjamo, da mora biti zdravstvena dejavnost, ki se finansira z javnim denarjem, neprofitna, kar zahteva dobro regulativo in skrben nadzor.

Ne čudijo nas tudi stališča vodstev zdravniških organizacij do predloga sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi uredil področje podeljevanja koncesij in tudi samega izvajanja in nadzora nad izvajanjem koncesionarske dejavnosti. Zdravniška zbornica Slovenije zelo močno zagovarja povečanje števila koncesionarjev, saj trdi, da so koncesionarji učinkovitejši, strokovnejši, prijaznejši in za družbo cenejši. Sprašujemo se, ali sploh predstavlja vse zdravnike. Kdaj se bodo oglasili zdravniki, zaposleni v javnih zavodih, in zahtevali od vodstva Zdravniške zbornice, naj jih ne obravnava slabšalno v primerjavi z zasebniki. Koalicija soglaša s predlogom sprememb ZZDej, saj odpravlja nepravilnosti in sedanjo nedorečenost v sistemu in tudi njihovo zlorabo v škodo ljudi, zahteva pa, da zakon natančneje opredeli neprofitno izvajanje koncesionarske dejavnosti.

Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema opozarja, da mora država omogočiti delovanje javnega zdravstvenega sistema, ki zagotavlja vsem državljanom vse potrebne zdravstvene storitve neodvisno od njihove kupne moči. Zato želi aktivno sodelovati pri pripravi zdravstvene zakonodaje po meri ljudi. Ne pristajamo na to, da bi bil zdravstveni sistem domena oziroma fevd lažnih elit z ekonomskimi interesi.

Zdravje je prepoznano kot vrednota, pravica do socialne varnosti in varovanja zdravja in je temeljna pravica posameznika.