Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Dodatki za stalno pripravljenost in nespoštovanje zakonodaje

Dodatki za stalno pripravljenost in nespoštovanje zakonodaje

V Demokratični stranki dela – DSD se pridružujemo zahtevi davkoplačevalcev, ki od vodstev fakultet zahtevajo povračilo vseh nezakonito izplačanih dodatkov za stalno pripravljenost v celoti, sicer naj država iztoži razliko od odgovornih predstojnikov.

V medijih se že dalj časa pojavlja razlaga, da so zaposleni na fakultetah, ki so nezakonito prejeli izplačani dodatek za stalno pripravljenost, dolžni te nezakonite dodatke vrniti le za zadnjih deset mesecev prejemanja, ne pa v celoti. To je po veljavni zakonodaji sicer res, vendar pa o razliki, ki je ne bi vrnili, ne govori nihče. Ta razlika pa bi v tem primeru bremenila slovenske davkoplačevalce.

S tem v zvezi bi radi opozorili, da bi v tem primeru morali nastalo škodo državnemu proračunu poravnati predstojniki institucij, ki so nezakonito izplačevale te dodatke. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) namreč v 3.a členu zelo jasno določa:

»(11) Oseba, ki izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca v proračunskem uporabniku po splošnih pravilih civilnega prava in določbah zakona, ki ureja delovna razmerja, odškodninsko odgovarja za škodo, ki je bila povzročena z določitvijo in izplačilom plač v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona.

(12) Postopke ugotavljanja odškodninske odgovornosti osebe, ki je bila ob nastanku nezakonitosti oziroma nepravilnosti odgovorna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca, je pristojen sprožiti v državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih predstojnik, v drugih osebah javnega prava pa ustanovitelj. Če je oseba, odgovorna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca, uradnik na položaju, sproži postopek oseba, ki ji je uradnik na položaju odgovoren. Če je oseba, odgovorna za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca, funkcionar, pa sproži postopek organ, pristojen za njegovo imenovanje ali izvolitev, oziroma v primeru samoupravnih lokalnih skupnosti predstavniški organ.«

Zato v Demokratični stranki dela – DSD pričakujemo, da bo vlada RS dala jasno navodilo vsem pristojnim, da v primeru zgolj delnega povračila nezakonito izplačanih dodatkov, za povračilo razlike vložijo ustrezne odškodninske zahtevke zoper osebe, ki so bile ob nastanku nezakonitega dejanja oziroma nepravilnosti odgovorne za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca. Prav tako pričakujemo ustrezen odziv organov odkrivanja in pregona, saj brez ustreznih sankcij ni pričakovati, da se tovrstni ekscesi na račun davkoplačevalcev ne bi ponovili tudi v prihodnje.