Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
 • 059 059 039
 • info@delavskastranka.si • 2-1 NAJŠIRŠA SOLIDARNOST0

  Javno zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo, znanost, kultura in šport; povečanje % BDP za večjo kakovost teh sektorjev (primerjalno na % BDP najbolj razvitih držav). Zavzemamo se za učinkovit, kakovosten in vsem državljanom dostopen sistem JAVNEGA ZDRAVSTVA. Ohraniti je potrebno javne zdravstvene zavode in zdravstvene domove. Zasebno delo v zdravstveni mreži ne sme biti

  Preberi vse
 • 2. NOTRANJA POLITIKA IN JAVNI SEKTOR0

  2. NOTRANJA POLITIKA IN JAVNI SEKTOR 2-1 Ohranitev najširše solidarnosti – javno zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo, znanost, kultura in šport; povečanje % BDP za večjo kakovost teh sektorjev. 2-2 Prenova zdravstvenega sistema (odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zamejitev privatizacije, ukinjanje koncesij, prioriteta osnovni zdravstveni dejavnosti in dispanzerski metodi dela – več preventive, nadzora kakovosti,…).

  Preberi vse
 • 1-4 LOKALNA SAMOUPRAVA0

  Združena levica – Demokratična stranka dela se bo zavzemala za čim širšo javno razpravo o ustavni vzpostavitvi pokrajin, določitvi njihovih pristojnosti, ki niso niti državne niti lokalne narave in njihovo financiranje. Izhajajoč iz precejšnje regionalne razvojne neuravnoteženosti je predhodno potrebno izvesti analizo stroškov, kot tudi preučiti način zmanjšanja med-regionalnih razlik in uravnoteženja razvojnih možnosti pokrajin.

  Preberi vse
 • 1-3 UPRAVLJANJE DRŽAVE0

  (referendum, participativni proračun, e-posredovanje stališč in predlogov, javna razprava in druge oblike neposredne (e)demokracije. DEMOKRATIZACIJA UPRAVLJANJA DRŽAVE Zavzemamo se za spodbujanje samoorganiziranja civilne družbe in posameznikov/-ic kot način omejevanja strankokracije in hkrati tvorne izgradnje skupnosti. Potrebno je sprejeti zakonsko podlago o aktivnih državljanih. Aktivnejša vloga državljanov je nujen pogoj za nadaljnji razvoj demokracije, za želeni

  Preberi vse
 • 1-2 VLADA0

  V Združeni levici – Demokratični stranki dela se zavedamo škode, ki jo povzročajo nenehne vladne krize, zato se zavzemamo za spremembe zakona o vladi. Pri predlaganih spremembah je potrebno upoštevati dobro prakso, npr. Švice, za katero je značilno, da je izvršna oblast v rokah kolegijskega telesa, ki je sestavljen iz sedmih članov. Sestavo izvoli državni

  Preberi vse
 • 1-1 VOLILNI SISTEM0

  SPREMEMBA VOLILNEGA SISTEMA (obvezna udeležba na volitvah, že vložen zakon ZDUS in uzakonitev instituta odpoklica izvoljenih predstavnikov). Programski cilj ZL-DSD je uvedba sprememb volilnega sistema preko dopolnil Zakona o političnih strankah (ZPolS), Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ), Zakona o poslancih (ZPos) in Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS) s ciljem, da se liste

  Preberi vse