Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

PRED SPREJETJEM PRORAČUNA II

PRED SPREJETJEM PRORAČUNA II

Od zadnjega obveščanja v Rešetu je občinski svet Občine Ribnica dne 26.2.2015 obravnaval 1. obravnavo odloka o proračunu Občine Ribnice za leto 2015. Ali je proračun občine Ribnice razvojno naravnan ali ne, je bilo že veliko povedano in napisano, dejstvo pa je, da si bomo na koncu morali vsi, ki smo vam v volilnih programih obljubljali kaj vse bomo naredili priznati, da pač s takim proračunom obljube ne bodo realizirane.

Osebno sem se s predlogom proračuna srečal prvič, zato sem pripravljavce proračuna bolj spraševal kot predlagal v upanju, da bo končno sprejet predlog proračuna kolikor je mogoče razvojno naravnan, hkrati pa varčevalen na področju funkcioniranja uprave in javnih podjetij in druge splošne porabe.

  • Za večjo preglednost strukture proračunske porabe sem predlagal, da se prikaže funkcionalna struktura po posameznih področjih in deležih, npr. javna uprava, obramba, javni red in varnost, gospodarske dejavnosti, varstvo okolja, stanovanjska dejavnost in prostorsko planiranje, zdravstvo, rekreacija in kultura, socialna varnost z navedbo deleža, ki ga ima posamezna dejavnost v proračunski porabi.

  • Čeprav se sredstva za javno upravo (občinska uprava – plače, prispevki itd) v glavnem ne povečujejo, sem predlagal, da bi bilo koristno primerjati delež porabe v proračunu in morda tudi število zaposlenih na število prebivalcev z drugimi, sorodnimi občinami. Ali je 10,5 % proračuna za ta namen veliko, preveč ali ravno prav lahko ocenimo le na podlagi primerjav. Enako velja za porabo materiala in storitev. Mimogrede – je prav, da se v proračunu povečujejo oziroma sploh planirajo sredstva za nadurno delo delavcev občinske uprave?

  • Želel sem pojasnilo, kako so oziroma bodo pripravljeni programi za kandidiranje za evropska sredstva v prihodnjih letih – ali imamo načrte pripravljene, za katere investicije. Za letošnje leto je namreč planirano cca 2 mio evropskih sredstev manj, bodo pa plasirana v varstvo okolja – regijske vodovode.

  • Nekoliko sem primerjal, kaj in koliko nekatere druge občine namenjajo spodbujanju gospodarskega razvoja s subvencijami podjetnikom, obrtnikom oziroma kadrovskem štipendiranju. Delež, ki ga namenja naša občina je skoraj prepolovljen od prejšnjih let in znaša komaj 17.000,00 €. Predlagali bomo, da občina sredstva v ta namen poveča in jih nameni za subvencioniranje mladih podjetnikov, obrtnikov za deficitarne obrti ter štipendije za deficitarne poklice v občini. Spodbujanje razvoja in sodelovanje z gospodarstvom je tisto vlaganje, ki občini na dolgi rok omogoča socialno varnost in izboljševanje standarda prebivalcev.

  • Nikakor ne moremo biti zadovoljni s predvidenim razvojem na stanovanjskem področju. V načrtu razvojnih programov je predvideno po 80.000,00 € letno. Pomeni, da občina ne namerava graditi nobene večstanovanjske stavbe in s tem povečevati stanovanjskega fonda. So potrebe prebivalstva na tem področju podcenjene?

  • Iz podatka, da občina planira kar 20.000,00 € za plačilo obratovalnih stroškov v primeru, ko jih dolžnik (stanovalec) ne plača oziroma je stanovanje iz katerega koli razloga prazno sklepam, da kar precej ljudi ne zmore plačevati stroškov ogrevanja ipd. Če so stanovanja prazna in nastajajo stroški, se postavlja vprašanje, ali se pravočasno pripravljajo prednostne liste kandidatov, zakaj so občinska stanovanja prazna in zakaj se prazna stanovanja ne oddajo najemnikom, ti pa bi namesto najemnine stanovanja obnovili in plačevali tekoče stroške, ki jih sedaj plačuje Občina Ribnica.

  • Celotno področje socialnega varstva predstavlja le cca 4 % proračuna. Za zmanjševanje revščine in velikih razlik v možnostih otrok in mladih bomo predlagali, da se ta del poveča in se nekaj sredstev nameni subvencioniranju šol v naravi, pomoči družinam, v katerih se šola več otrok in družinam z najnižjimi dohodki, vse v sodelovanju s Centrom za socialno delo.

  • S strani pripravljavcev proračuna ni bilo planiranih sredstev za OO ZZB za vrednote NOB zato bom predlagal, da se drugi operativni odhodki zmanjšajo in da se doda nova postavka – sofinanciranje Občinske organizacije ZZB za vrednote NOB v višini 2.000,00 €.

Na številnih področjih bi bilo potrebno več denarja, ki ga očitno ni. Zato se mi zdi prav, da varčujemo tam, kjer je to mogoče brez škode za razvoj in ne v breme občanov.

ALEŠ HOGE ZDRUŽENA LEVICA – DSD