Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Oktobrska seja občinskega sveta

Oktobrska seja občinskega sveta

Na oktobrski seji občinskega sveta Ribnica je ta med drugim obravnaval Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo severne servisne ceste – druga etapa. Uvrstitvi te točke na dnevni red je zaradi neupoštevanja pripomb skupine občanov Hrovača in Lepovče nasprotovalo kar 9 svetnikov od 18. To sicer ne predstavlja večine, s katero bi bil umik točke z dnevnega reda sprejet, vendar bi župan lahko kot predlagatelj umaknil točko in jo na dnevni red uvrstil po proučitvi pripomb skupine občanov. Javna razprava je namreč potekala že leta 2011, občinski svet pa je leta 2012 sprejel sklep o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti. Sklep je bil po opravljeni razpravi sprejet z večino glasov. Za sprejetje sklepa so glasovali tudi nekateri svetniki, ki so nasprotovali uvrstitvi točke na dnevni red.

Med drugim je občinski svet obravnaval več kadrovskih zadev. Ena od teh so priznanja občine Ribnica. Pri razpravi o predlogu sklepov o podelitvi priznanj je predsednik komisije za volitve in imenovanja pojasnil, da se glasuje o sklepu o celoti in ne posameznih predlogih (?!) Občinski svet podeljuje naziv častnega občana, Urbanovo nagrado, Gallusovo priznanje in priznanja občine Ribnica. Pojasnilo pomeni, da lahko član občinskega sveta glasuje samo za vse kandidate ali za nobenega oziroma »v paketu«. Po mojem prepričanju bi moral občinski svet za vsako priznanje glasovati posebej.

Občinski svet je tudi prejel pisen odgovor na pobudo za obnovo občinskega stanovanja. Iz odgovora izhaja, da ima občina 57 stanovanj, vsa so starejša. Za 13 stanovanj so sklenjene pogodbe za investicijsko vzdrževanje. Še vedno sem mnenja, da občina premalo skrbi za obnovo svojih stanovanj. Proračunska postavka je sicer relativno visoka (82.240 EUR), vendar je v to postavko vključen tudi del sredstev, ki jih občina vplačuje v rezervni sklad, iz tega pa se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja skupnih delov stavb in ne obnova posameznih stanovanj. Že dejstvo, da je v obnovo vključenih le 13 od 57 stanovanj, ki so vsa starejša, kaže, da je potrebno obnovo pospešiti. Iz priloženih fotografij je imel župan možnost videti, v kakšnem stanju je vsaj eno od stanovanj, ki se nahaja na Prijateljevem trgu 12. V rebalansu proračuna za 2015 sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata ostanejo nespremenjena. V planiranih sredstvih je tudi izdatek za najem mobilnega merilnika hitrosti.

Ne bi rajši ta sredstva namenili za obnovo stanovanja na Prijateljem trgu 12?

Na prihodnji seji, ki pa bo že pred izidom časopisa, to je 19. 11. 2015 bo predvidoma obravnavan rebalans proračuna za letošnje leto, in sicer po hitrem postopku. Obravnavani bodo tudi predlog za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, spremembe prostorskega načrta in kar nekaj kadrovskih zadev. Ena od pomembnejših bo imenovanje direktorja Rokodelskega centra Ribnica.

DSD oziroma Združena levica je prvič prisotna v občinskem svetu občine Ribnica. Tam smo zato, da zastopamo vaše interese in naš program, ki vam je bil pred volitvami predstavljen. Sedaj je čas, ko je potrebno pridobiti predloge v zvezi s proračunom za prihodnje leto. Potrudili se bomo, da bodo vaši predlogi argumentirano predstavljeni občinskemu svetu, upravi oziroma županu. Predstavili jih bomo tudi javnosti in prepričani smo, da na tak način kljub temu, da imamo le enega svetnika lahko izboljšamo ne le proračun, temveč tudi občinsko politiko.

ALEŠ HOGE, Združena levica – DSD