Najnovejši prispevki Nedavni komentarjiArhiv Kategorije Meta
  • 059 059 039
  • info@delavskastranka.si

Ukinjajo nam socialno državo, ves čas pa ščitijo kapital!

Ukinjajo nam socialno državo, ves čas pa ščitijo kapital!

Nadaljevanje privatizacije javnih storitev – kot so šolstvo in znanost, zdravstvo, socialna varnost in kultura – kot priporočilo za rešitev gospodarskih težav priporočajo evropske institucije in vladajoči politiki, ki brez izjeme prisegajo na neoliberalni konsenz. To privatizacijo je treba ustaviti in trend obrniti. Umetno ustvarjeno nasprotje med javnim in zasebnim sektorjem je ideološki mehanizem vladajočih razredov, ki vnaša delitve med delovne ljudi in odvrača pozornost od dejanskega konflikta med delom in kapitalom.

Javni sektor mora vsem prebivalcem (zaposlenim tako v javnem kot v zasebnem sektorju pa tudi upokojencem, študentom, prekarno zaposlenim in migrantskim delavcem) zagotavljati univerzalen dostop do zdravljenja, izobrazbe in drugih temeljnih civilizacijskih pridobitev. Razvitost javnega sektorja je dober kazalec življenjskega standarda v državi. V slovenskem javnem sektorju je zaposlenih okrog 16 % aktivnega prebivalstva, kar nas uvršča točno v povprečje EU. Na Danskem je ta delež okoli 33 %, na Poljskem pa 11 %. Da izjave vladajočih o prevelikem javnem sektorju kot krivcu za gospodarsko krizo ne držijo, dokazuje dejstvo, da so krizo najmanj občutile države z največjim javnim sektorjem (nordijske države), najbolj pa države s skromno razvitim javnim sektorjem.

V sodobni družbi se vse bolj povečujejo potrebe po oskrbi, negovanju in drugih storitvah, saj se življenjska doba podaljšuje. To pomeni, da starejši nujno potrebujejo institucionalne rešitve, ki jim bodo omogočile dostojno življenje v starosti. To je velika priložnost za zaposlovanje mladih in ostalih brezposelnih, ki jih na cesto meče zasebni kapitalistični del gospodarstva, države pa zaradi sprejemanja neoliberalne doktrine temu le pritrjujejo. Če tovrstnih rastočih potreb ne bo zagotavljal javni sektor, ga bo nadomestilo tržno zadovoljevanje potreb, kar bo prineslo dražje in precej težje dostopne storitve. Še huje – primer delovanja grške neonacistične Zlate zore opozarja na nevarnost, da utegnejo alternativne socialne storitve organizirati skrajne desničarske skupine. Domovi za ostarele naj bodo tako deležni temeljite prenove v smeri zagotavljanja pogojev za dostojno življenje v starosti. Spodbuja naj se vzpostavljanje centrov za medgeneracijsko sodelovanje — aktivno preživljanje starosti, učenje in vključevanje starejših v vzajemni prenos znanja — in podporna mreža za bolne in ostarele tudi izven zdravstvenih ustanov.

Zato se v Združena levici zavzemamo za univerzalni dostop do kakovostnih storitev socialne države, predvsem zdravstva in izobraževanja, ki morata biti temeljni pravici vsakega prebivalca. Zdravje je temelj vseh ostalih dejavnosti, zato mora biti v središču zanimanja in interesa tako posameznika kot družbe. Ustvarjati je treba splošno družbeno klimo za zdravo življenje, krepiti in razvijati osnovno (primarno) zdravstvo ter demokratizirati upravljanje zdravstvenih ustanov.

Pomemben korak k temu bi bila tudi ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja in pravičnejša odmera prispevkov za zdravstveno zavarovanje. To pomeni progresivna obremenitev vseh dohodkov (od dela, premoženja in kapitala), brez socialne kapice.

Org. ilustracija: ZSSS